Kalendarz - regulamin
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kalendarza zmianowego/Kalendarza służby więziennej dostarczonego przez firmę "Ześlizg" Waldemar Makarewicz z siedzibą ul. Rubinowa 8, 22-200 Włodawa.
§ 1 Postanowienia ogólne
Użyta terminologia:
1. Kalendarz - Kalendarz zmianowy/Kalendarz służby więziennej- aplikacja mobilna do zarządzania czasem pracy przeznaczona dla osób pracujących w różnych systemach zmianowych z systemem logowania i rozliczeń płatności mobilnych.
2. Deweloper - właściciel aplikacji Kalendarz firma "Ześlizg" Waldemar Makarewicz, z siedzibą przy ulicy Rubinowej 8, 22-200 Włodawa, NIP: 565-143-97-22.
3. Urządzenie - telefon komórkowy lub urządzenia PDA, posiadające możliwość łączenia się z Internetem i będące kompatybilne z Kalendarzem, zdolne do pobrania i instalacji na nim Aplikacji, a także zdolne do prawidłowej obsługi pobranej Aplikacji, w tym do otrzymywania i wysyłania potwierdzeń do i z kalendarza zmianowego.
4. Operator - przedsiębiorca dostarczający publiczną sieć telekomunikacyjną.
5. Karta SIM - karta mikroprocesorowa wydana przez Operatora, umożliwiająca dostęp do sieci Operatora na zasadach określonych w oddzielnej umowie z Operatorem.
6. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie prowadząca działalności gospodarczej (osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w tym osoba w wieku pomiędzy 13 rokiem życia a pełnoletniością może być Użytkownikiem po wyrażeniu zgody przez jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej uprawniona do korzystania z kalendarza zmianowego.
7. Umowa - umowa zawierana z chwilą Rejestracji pomiędzy "Ześlizg" Waldemar Makarewicz a Użytkownikiem na świadczenie usług w ramach systemu Kalendarz.
8. BOK - Biuro Obsługi Klienta: email. kalendarzzmianowy@gmail.com, tel. +48 509337011, adres biura: Włodawa, ul. Rubinowa 8, 22-200 Włodawa
9. Aplikacja - Kalendarz zmianowy/Kalendarz służby więziennej zainstalowany na urządzeniu mobilnym.


§ 2 Rejestracja w aplikacji
1. Rejestracja w systemie kalendarz odbywa się poprzez zalogowanie przy użyciu konta poczty elektronicznej i wyrażenie zgody na zapisy regulaminu.


§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika
1. W celu korzystania z Kalendarza , a w szczególności do pobrania i zainstalowania Aplikacji, Użytkownik musi posiadać urządzenie zgodne z aktualną specyfikacją Aplikacji.


§ 4 Prawa i obowiązki Dewelopera
1. Deweloper zobowiązany jest zapewnić ciągły dostęp do Kalendarza poprzez portal www.kalendarzzmianowy.pl.
2. Deweloper zobowiązany jest do realizacji transakcji dokonywanych przez Użytkowników w ramach Kalendarza.
3. Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku funkcjonowania Urządzeń, z których Użytkownik realizuje transakcje. Urządzenia muszą spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Użytkownika.
5. Deweloper zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Kalendarza, w szczególności w celu przeprowadzenia koniecznej konserwacji, dokonania zmian lub zapobieżenia ewentualnym szkodom. O zawieszeniu działalności Deweloper zobowiązany jest poinformować Użytkowników na stronie www.kalendarzzmianowy.
6. W przypadku, gdy Deweloper poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż Konto Użytkownika jest lub może zostać wykorzystane do nadużyć, lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub z postanowieniami Umowy, Deweloper zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, co będzie oznaczać brak możliwości realizacji jakichkolwiek usług za pośrednictwem danego Konta Użytkownika.
7. W celu poprawy działania aplikacji kalendarza zmianowego Deweloper zastrzega możliwość zbierania i przesyłania na adres serwera www.kalendarzzmianowy.pl całkowicie anonimowych statystyk dotyczących generowanych błędów i użytkowania poszczególnych funkcji i rozwiązań technicznych w Kalendarzu.


§ 5 Rozliczenia i koszty
1. Pobranie Aplikacji na Urządzenie oraz późniejsze korzystanie z Aplikacji, jest związane z wykorzystaniem transmisji danych (Internet) według stawek poszczególnych Operatorów.
2. Zakup licencji na użytkowanie kalendarza zmianowego odbywa się za pomocą:
a) sms premium - Usługę Premium SMS obsługuje:
Centrum Technologii Mobilnych
MOBILTEK S.A.
ul. Józefińska 2
30-529 Kraków
NIP: 675-12-79-514
Kontakt: bok@smartpay.pl lub tel.: 12 432 68 63 regulamin usługi: https://smartpay.pl/manage/terms

b) przelew bankowy - Przelewy bankowe obsługuje serwis przelewy24.pl. DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513,
wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł PayPro SA 60-327 Poznań,

a) Google Wallet - płatność obsługiwana przez firmę Google INC.


§ 6 Rozwiązanie Umowy
1. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy przez użytkownika wymaga zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej przesłanej na adres BOK
2. Wypowiedzenie umowy przez Dewelopera wymaga zachowania formy pisemnej.
3. Umowa może ulec rozwiązaniu bez wypowiedzenia w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania, Użytkownik ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów.

§ 7 Ochrona danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)informuję, że:
1. Na potrzeby działania aplikacji musimy gromadzić w bazie danych adresy e-mail naszych użytkowników. Adres zostaje zapisany w naszym systemie po prawidłowym logowaniu do usługi Kalendarza.
Korzystanie z kalendarza jest możliwe po prawidłowym zalogowaniu.
2. Konieczność logowania została wprowadzona w celu ustanowienia możliwości zapisywania danych i informacji o wykupionej licencji naszych użytkowników. 2. Administratorem danych osobowych jest podmiot Ześlizg Waldemar Makarewicz ul. Rubinowa 8, 22-200 Włodawa, tel. +48 509 337 011.
3. Umowa może ulec rozwiązaniu bez wypowiedzenia w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
4. Dane naszych użytkowników nie będą nigdy przekazywane innym podmiotom.
5. Każdy użytkownik Kalendarza ma prawo do usunięcia swojego adresu e-mail z naszej bazy danych.
Żądanie usunięcia adresu e-mail proszę składać pisemnie na adres:
Ześlizg Waldemar Makarewicz
ul. Rubinowa 8, 22-200 Włodawa

§ 8 Postanowienia końcowe.
1. Deweloper jest uprawniony do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w każdym czasie w niniejszym Regulaminie. Informacja o wprowadzonych zmianach będzie udostępniana na Portalu Użytkownika www.kalendarzzmianowy.pl/regulamin.html
2. Jeżeli przed datą wejścia w życie proponowanych zmian Użytkownik nie zgłosi Deweloperowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian,
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, o którym mowa powyżej, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień
wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.
3. Deweloper oraz Użytkownik zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań, mających na celu polubowne rozwiązanie ewentualnego sporu.
4. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Kalendarza zmianowego lub Kalendarza służby więziennej nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Kontakt: Ześlizg Waldemar Makarewicz, ul. Rubinowa 8, 22-200 Włodawa
email: kalendarzzmianowy@gmail.com,
telefon: +48 509337011