Kalendarz zmianowy - regulamin
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kalendarza Zmianowego dostarczonego przez firmę Algorytm Joanna Bliźniuk - Makarewicz z siedzibą ul. Rubinowa 8, 22-200 Włodawa.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Kalendarz zmianowy - aplikacja mobilna do zarządzania czasem pracy przeznaczona dla osób pracujących w różnych systemach zmianowych z systemem logowania i rozliczeń płatności mobilnych.
2. Deweloper - właściciel aplikacji Kalendarz zmianowy firma Algorytm Joanna Bliźniuk - Makarewicz, z siedzibą przy ulicy Rubinowej 8, 22-200 Włodawa, NIP: 7122951993.
3. Urządzenie - telefon komórkowy lub urządzenia PDA, posiadające możliwość łączenia się z Internetem i będące kompatybilne z Kalendarzem zmianowym, zdolne do pobrania i instalacji na nim Aplikacji, a także zdolne do prawidłowej obsługi pobranej Aplikacji, w tym do otrzymywania i wysyłania potwierdzeń do i z kalendarza zmianowego.
4. Operator - przedsiębiorca dostarczający publiczną sieć telekomunikacyjną.
5. Karta SIM - karta mikroprocesorowa wydana przez Operatora, umożliwiająca dostęp do sieci Operatora na zasadach określonych w oddzielnej umowie z Operatorem.
6. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie prowadząca działalności gospodarczej (osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w tym osoba w wieku pomiędzy 13 rokiem życia a pełnoletniością może być Użytkownikiem po wyrażeniu zgody przez jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej uprawniona do korzystania z kalendarza zmianowego.
7. Umowa - umowa zawierana z chwilą Rejestracji pomiędzy Algorytm Joanna Bliźniuk - Makarewicz a Użytkownikiem na świadczenie usług w ramach systemu Kalendarz zmianowy.
8. BOK - Biuro Obsługi Klienta: email. kalendarzzmianowy@gmail.com, tel. 509337011, adres biura: Włodawa, ul. Rubinowa 8, 22-200 Włodawa
9. Aplikacja - kalendarz zmianowy zainstalowany na urządzeniu mobilnym.


§ 2 Rejestracja w kalendarzu zmianowym
1. Rejestracja w systemie kalendarz zmianowy odbywa się poprzez zalogowanie przy użyciu konta poczty elektronicznej i wyrażenie zgody na zapisy regulaminu.


§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika
1. W celu korzystania z Kalendarza zmianowego, a w szczególności do pobrania i zainstalowania Aplikacji, Użytkownik musi posiadać urządzenie zgodne z aktualną specyfikacją Aplikacji.


§ 4 Prawa i obowiązki Dewelopera
1. Deweloper zobowiązany jest zapewnić ciągły dostęp do Kalendarza zmianowego poprzez portal www.kalendarzzmianowy.pl.
2. Deweloper zobowiązany jest do realizacji transakcji dokonywanych przez Użytkowników w ramach Kalendarza zmianowego.
3. Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku funkcjonowania Urządzeń, z których Użytkownik realizuje transakcje. Urządzenia muszą spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Użytkownika.
5. Deweloper zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Kalendarza zmianowego, w szczególności w celu przeprowadzenia koniecznej konserwacji, dokonania zmian lub zapobieżenia ewentualnym szkodom. O zawieszeniu działalności Deweloper zobowiązany jest poinformować Użytkowników na swoim koncie www.facebook.pl/kalendarzzmianowy.
6. W przypadku, gdy Deweloper poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż Konto Użytkownika jest lub może zostać wykorzystane do nadużyć, lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub z postanowieniami Umowy, Deweloper zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, co będzie oznaczać brak możliwości realizacji jakichkolwiek usług za pośrednictwem danego Konta Użytkownika.
7. W celu poprawy działania aplikacji kalendarza zmianowego Deweloper zastrzega możliwość zbierania i przesyłania na adres serwera www.kalendarzzmianowy.pl całkowicie anonimowych statystyk dotyczących generowanych błędów i użytkowania poszczególnych funkcji i rozwiązań technicznych w kalendarzu zmianowym.


§ 5 Rozliczenia i koszty
1. Pobranie Aplikacji na Urządzenie oraz późniejsze korzystanie z Aplikacji, jest związane z wykorzystaniem transmisji danych (Internet) według stawek poszczególnych Operatorów.
2. Zakup licencji na użytkowanie kalendarza zmianowego odbywa się za pomocą:
a) przelew bankowy - Przelewy bankowe obsługuje serwis przelewy24.pl. DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500000 zł


§ 6 Rozwiązanie Umowy i reklamacje
1. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy przez użytkownika wymaga zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej przesłanej na adres BOK
2. Wypowiedzenie umowy przez Dewelopera wymaga zachowania formy pisemnej.
3. Umowa może ulec rozwiązaniu bez wypowiedzenia w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania, Użytkownik ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów.
5. Reklamacje dotyczące działania aplikacji mogą być zgłaszane w dowolnym momencie na adres email BOK.
6. Odstąpienie od umowy może być zrealizowane w ciągu dwóch miesięcy od momentu zakupu licencji kalendarza zmianowego i musi być zgłoszone na adres BOK kalendarzzmianowy@gmail.com.

§ 7 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.
1. Deweloper na potrzeby działania kalendarza zmianowego posiada prawo do zbierania tylko adresów email.
2. Deweloper nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych poza pkt. 1.
3. Dane Użytkowników Kalendarza zmianowego takie jak adres email nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
4. W celu całkowitego usunięcia danych użytkownika należy skontaktować się z BOK na adres kalendarzzmianowy@gmail.com.

§ 8 Postanowienia końcowe.
1. Deweloper jest uprawniony do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w każdym czasie w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianach wraz z nowym brzmieniem Regulaminu oraz datą wejścia w życie będzie doręczana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w procesie rejestracji. Ponadto informacja o wprowadzonych zmianach będzie udostępniana na Portalu Użytkownika www.kalendarzzmianowy.pl/regulamin.html
2. Jeżeli przed datą wejścia w życie proponowanych zmian Użytkownik nie zgłosi Deweloperowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, o którym mowa powyżej, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.
3. Deweloper oraz Użytkownik zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań, mających na celu polubowne rozwiązanie ewentualnego sporu.
4. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Kalendarza zmianowego nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Kontakt: Joanna Bliźniuk - Makarewicz
email: kalendarzzmianowy@gmail.com,
telefon: 509337011